Arhivi Kategorije: Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu
Razdeljeni so v dva sklopa: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični.
Glede na trajanje so:
• triletni – tuji jeziki; triletni, lahko tudi krajši- npr. Verstva in etika, Računalništvo,
• enoletni, vezani na razred – npr. Likovno snovanje I,
• enoletni – lahko izberejo kadarkoli- vendar samo enkrat v vseh treh letih – npr. Šport za zdravje.
Tedensko število ur:
• tuji jeziki – 2 uri tedensko,
• ostali predmeti – 1 ura tedensko.
Izbira:
• učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
• učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih – o tem odloča ravnatelj.
Glede na izbor učencev se bodo v tem šolskem letu izvajali spodaj našteti izbirni predmeti. V skladu z normativi je oblikovali 21 skupin. Pouk tujih jezikov poteka 2 uri tedensko, vseh ostalih izbirnih predmetov pa 1 uro tedensko.

7. razred 8. razred 9. razred
Italijanščina I Italijanščina II Italijanščina III
Nemščina I Nemščina II Nemščina III
Sonce, Luna, Zemlja Multimedija Računalniška omrežja
Sodobna priprava hrane Likovno snovanje II Filozofija za otroke
Šport za sprostitev Sodobna priprava hrane Vzgoja za medije – tisk
Urejanje besedil Izbrani šport – odbojka Kemija v življenju
Likovno snovanje I Gledališki klub Gledališki klub
Filozofija za otroke Literarni klub  Literarni klub
 Gledališki klub Filozofija za otroke  Šport za zdravje
Literarni klub Daljnogledi in planeti
PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM
Gledališki klub
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 1. RAZRED
angleščina
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. RAZRED
italijanščina, šport, tehnika