KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI?

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Osnovna šola Miroslava Vilharja za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

  • drugi tuji jezik (italijanščina)
  • umetnost
  • šport
  • tehnika

na matični šoli in pouk neobveznih izbirnih predmetov:

  • drugi tuji jezik (italijanščina)
  • umetnost
  • šport

na podružnični šoli.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Učni načrti vseh NIP so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje in Zavoda RS za šolstvo.

IZVAJANJE POUKA NIP

Pouk tujega jezika se izvaja 2 uri tedensko, drugih predmetov pa 1 uro tedensko. Izvaja se lahko tudi strnjeno po več ur skupaj. Učenec lahko izbere največ 2 uri NIP (poleg tujega jezika ne more izbrati še enega predmeta).

Pouk NIP bo potekal izven urnika rednega pouka, predvidoma so to 6. in 7. šolske ure.

OCENJEVANJE PRI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje s številčnimi ocenami, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

OBISKOVANJE NIP

Učenec mora izbrani (izbrana) NIP obiskovati do konca šolskega leta, lahko pa se odloči za obiskovanje tudi celo triletje (4. – 6. razreda).

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE SKUPIN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale iz učencev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 
Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev.
V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev.
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale ločeno za matično šolo in podružnične šole.

POSTOPEK IZBIRE

Med 19. 5. in 26. 5.2023 bo v starševskem eAsistentu odprta aplikacija za izbiro. Starši v aplikaciji  označite, ali bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet. V primeru, da otrok neobveznega predmeta ne bo obiskoval morate označiti tudi to izbiro (ne bo obiskoval). V kolikor ste izbrali obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, predmete razvrstite po otrokovih željah.

ZAMENJAVA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Zamenjava izbirnega predmeta je možna do konca septembra tekočega šolskega leta vendar le v skupine izbirnih predmetov, ki niso zapolnjene ter v skupine, katerih urnik se sklada z obstoječim urnikom učenca. Prošnjo za menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec – na šolski spletni strani), s podpisom staršev učenec/-ka dostavi v tajništvo šole najkasneje do 25. 9. 2023.

SEZNAM NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 

 

RAZRED PREDMET IZVAJALEC IZVAJA SE NA
4., 5., 6. Italijanščina Učitelj/ica italijanščine Matični in podružnični šoli
4., 5., 6. Umetnost Učitelj/ica likovne umetnosti Matični in podružnični šoli
4., 5., 6. Šport Učitelj/ica športa Matični in podružnični šoli
4., 5., 6. Tehnika Učitelj/ica tehnike in tehnologije Samo na matični šoli

 

DRUGI TUJI JEZIK- ITALIJANŠČINA                                                     (70 ur letno- 1 ura tedensko)

Pristop k učenju tujega jezika je celosten. To pomeni, da se otrok uči z vsemi čutili: aktivno posluša učitelja, zvočne posnetke, glasbo, gleda slike, videoposnetke in ob tem tudi poje ali zapleše. Učenje jezika bo potekalo v sproščenem vzdušju, preko igre in poučnih zgodb.

Ocenjevanje bo potekalo ustno in na druge načine (izdelek). Učenec bo v šolskem letu ocenjen najmanj trikrat, pri čemer bo večina ocen pridobljena na podlagi slušnega razumevanja in govornega poročanja.

Svetujemo, da se zanj odločijo tisti učenci, ki imajo smisel in veselje za učenje tujih jezikov in se bodo italijanščine učili neprekinjeno več let (vsaj eno triletje).

 ___________________________________________________________________________________________________________

UMETNOST                                                                                               (35 ur letno- 1 ura tedensko)

Predmet je namenjen vsem, ki jih likovna umetnost zanima in ki radi likovno ustvarjajo. Pri predmetu bomo pri učencih spodbujali ustvarjalnost in radovednost. Spoznavali bomo zgodovino likovne umetnosti, različne tradicionalne in sodobne materiale in tehnike ustvarjanja. Zastavljene cilje bomo dosegali z aktivnostmi, ki bodo prilagojene zmožnostim in interesom učencev. 

Pri predmetu učenci pridobijo ocene za likovne izdelke.

___________________________________________________________________________________________________________

ŠPORT                                                                                                        (35 ur letno- 1 ura tedensko)

Športna dejavnost ima v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa.

Učenci bodo pridobili v vsakem konferenčnem obdobju najmanj eno oceno. Ocenjuje se tehnika izvedbe določenega elementa.

___________________________________________________________________________________________________________

TEHNIKA                                                                                                     (35 ur letno- 1 ura tedensko)

Predmet poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv.

Učenci se bodo učili pridobivanja podatkov iz  tehnične in tehnološke dokumentacije, na podlagi katere bodo izdelovali izdelke iz različnih materialov (papir, les, umetne mase) in se preizkušali v konstruktorstvu.

 

 

Dostopnost