Na CSD ni potrebno več oddajati vloge za uveljavljanje subvencij za šolsko prehrano  (razen v primeru če nimajo veljavne odločbe za otroški dodatek ali štipendijo, kar pa večina družin ima). Državni zbor RS je 3. 12. 2013 sprejel spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki na novo urejajo tudi subvencijo malice/kosila za učence in dijake. Nova ureditev velja od 1. 9. 2014.

Skladno z novo ureditvijo staršem v veliki večini primerov ni več potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije kosila in malice, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na kosilo.

SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE

Brezplačna malica:

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • Učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek), ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE

Upravičenci:

Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek). Subvencija se dodeli v višini cene kosila (zanje je kosilo torej brezplačno) in velja za obdobje enega šolskega leta.

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Delna subvencija kosila:

Do delne subvencije kosila so upravičeni učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

  • nad 18 do 30 odstotkov neto povprečne plače v RS (drugi razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70% cene kosila,
  • nad 30 do 36 odstotkov neto povprečne plače v RS (tretji razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40% cene kosila.

 Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta in vas lepo pozdravljamo!

 Patricija Može , direktorica CSD Postojna

csd_postojna 

Dostopnost