Poleg temeljnega knjižničarskega dela, ki je povezano s pridobivanjem, obdelavo in izposojo knjižničnega gradiva, opravljamo knjižničarke tudi vzgojno-izobraževalno delo, saj je šolska knjižnica sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

Glavni cilj je vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov. Za dosego tega cilja poteka v knjižnici individualno pedagoško delo ob izposoji, delo s skupinami pri urah knjižnično-informacijskih znanj. V knjižnici izvajamo tudi druge vsebine in oblike dela za spodbujanje leposlovnega branja, ki pomaga učence vzgojiti v vseživljenjske bralce.

KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA (KIZ)

Ure KIZ izvajamo knjižničarke po štiri ure letno v vsakem oddelku od 1. do 9. razreda za redni program in v manjšem obsegu za program z nižjim izobrazbenim standardom.

  CILJI KIZ PO TRILETJIH

 1. VIO
 • Učenec pridobiva prve samostojne izkušnje v šolski knjižnici.
 • Učenec se navaja na vzdušje knjižničnega prostora, spoznava njeno ureditev in se uči pravilnega obnašanja v knjižnici.
 • Seznani se s postopkom izposoje in vračanja gradiva.
 • Spozna starostni stopnji ustrezno leposlovno in poučno knjižno in neknjižno gradivo.

Ob koncu prvega triletja postane učenec tudi samostojni bralec in zna uporabljati osnovne storitve v knjižnici.

 1. VIO
 • Učenec nadgrajuje znanje pridobljeno v prvi triadi.
 • Knjigo spozna kot najštevilčnejši medij v šolski knjižnici.
 • Spozna pot od knjige do ustvarjalca do uporabnika.
 • Seznani se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki, ki so pomembni za identifikacijo.
 • Učenec poleg primarnih informacijskih virov začne postopoma spoznavati sekundarne informacijske vire. Seznani se z njihovimi oblikami, namembnostjo in vsebino. Za iskanje informacij uporablja različne iskalne zahteve.
 • Od referenčnih virov zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone.

III. VIO

 • Učenec spozna vlogo in pomen informacij v sodobni družbi.
 • Razlikuje med podatkom in informacijo.
 • Pouk je usmerjen k razumevanju izbora iskalne strategije in poznavanju virov za splošno, specialno in tekoče informiranje.
 • Učenec razširi znanje z lokalnih podatkovnih zbirk h globalnim informacijskim omrežjem.
 • Uporablja bibliografske in ne bibliografske zbirke podatkov.
 • Učenec spozna različne tipe knjižnic z namenom, da pridobi točno določeno informacijo.
 • Za potrebe raziskovalnega in projektnega dela učenec spozna pojme citat, citiranje in referenca.
 • Zna uporabljati informacijske vire za samostojno reševanje problemov in določiti njihovo lokacijo.

Ob koncu triletja postane samostojen uporabnik knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.

ŠOLSKA PROJEKTA

Na podlagi dobre prakse izvajamo projekta

»Moja naj knjiga«  pri katerem učenci prostovoljno glasujejo za njihove najljubše knjige. Ob mednarodnem dnevu otroških knjig pa izmed sodelujočih izžrebamo dobitnike praktičnih nagrad. Namen projekta je spodbujanje bralne kulture in medsebojno sodelovanje učencev.

in

»Bralni maraton«, ki nagrajuje najhitrejše bralce bralne značke. Nagrajujemo posameznike (po kategorijah 2. – 5. razred, 6. – 8. razred in 9. razred)  in en oddelek od 2. – do 9. razreda.

SLOVENSKI PROJEKTI

»Slovenski knjižnično-muzejski MEGA KVIZ«  izvajamo od novembra do marca pod okriljem Mestne knjižnice Ljubljana, Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo in Javne agencije za knjigo. V okviru tega projekta učenci iščejo podatke na spletu in spletno rešujejo kviz. Namen projekta je spoznavanje slovenske kulturne dediščine, posebej arhitekturne in krajinske, informacijsko opismenjevanje

Projekt »Rastem s knjigo« je namenjen sedmošolcem, izvajamo pa ga v sodelovanju s knjižnico Bena Zupančiča Postojna. Gre za projekt Javne agencije za knjigo, v okviru katerega sedmošolci obiščejo splošno knjižnico, kjer v dar dobijo knjigo. Namen projekta je spodbujanje bralne kulture, motivacija za leposlovno branje ter knjižnično-informacijsko opismenjevanje.

Šolska knjižnica nudi podporo za izvedbo slovenske in tujih bralnih značk. Knjižničarke skupaj z učitelji pripravimo priporočilne sezname, organiziramo zaključne prireditve in podelitev priznanj.

MEDNARODNI PROJEKT

Projekt »Mednarodni mesec šolskih knjižnic« vodi mednarodno združenje šolskih knjižničarjev, v Sloveniji pa se izvaja pod okriljem ZBDS – Sekcije za šolske knjižnice. Na šoli se v projekt vključujemo z različnimi vsebinami (literarnimi, likonimi…) in skupinami učencev. Ob zaključku projekta pošljemo kratko poročilo o dejavnosti na spletno stran Mednarodnega združenja šolskih knjižničarjev.

RAZSTAV

V knjižnici pripravljamo priložnostne razstave. Običajno so to  ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic, ob slovenskem kulturnem prazniku,  Andersenovem dnevu ter slovenskem in svetovnem dnevu knjige. Pripravljamo tudi občasne razstave novitet in najbolj branih knjig.

SREČANJA Z UMETNIŠKIMI USTVARJALCI organiziramo za marljive bralce, ki opravijo bralno značko.

V zadnjem desetletju so nas obiskali:

2017                Žiga X Gombač

2016                Gojmir Lešnjak – Gojc

2015                Franci Rogač

2014                Slavko Pregl

2013                Janja Vidmar

2012                Ivan Sivec

2011                Sten Vilar

2010                Primož Suhodolčan

2009                Tone Partljič

2008                Jana Stržinar

Dostopnost